Serveis

Consultoria

La nostra vasta experiència i el coneixement adquirit al llarg dels anys ens permet oferir serveis de consultoria per donar assessorament sobre com construir i gestionar zones d’aparcament aplicant conceptes organitzatius, econòmics, tecnològics i mediambientals que optimitzin el resultat funcional, econòmic i social de cada projecte.

 

El nostres serveis de consultoria inclouen:
• L’anàlisi de viabilitat tècnica i econòmica de nous projectes d’aparcaments públics i privats.
• Assessorament previ de les necessitats d’estacionament que presenti el municipi, segons la oferta i la demanda.
• Assessorament legal per a la redacció de reglaments i bases jurídiques.
• Estudi de la viabilitat econòmica per la implantació d’aparcaments a la via pública regulats amb limitació horària.

Gestió estacionament regulat

Diversos factors han contribuït a convertir els espais d’aparcament a la via pública en béns escassos als centres urbans. El principal causant és una major utilització dels vehicles privats degut al creixement de la població en extensió i l’increment del parc automobilístic. Per això creiem que és necessària una regulació que fomenti la rotació de vehicles entre aquestes places escasses, per aconseguir incrementar l’oferta d’estacionament i perquè siguin útils al màxim de vehicles possible. D’aquesta manera, contribuïm a millorar la fluïdesa del tràfic a la ciutat i la mobilitat als nuclis urbans.

 

La rotació entre els vehicles estacionats és clau en la gestió dels aparcaments, especialment durant les franges horàries amb més demanda d’estacionament o durant l’horari comercial i de serveis.
Tot això s’aconsegueix amb:
• La limitació del temps màxim d’estacionament.
• L’aplicació d’una tarifa proporcional al temps d’aparcament desitjat.
• La potenciació de la utilitat global de l’aparcament al carrer, tot limitant-ne l’ús i l’ocupació de la via pública.
Així mateix, les noves tecnologies han permès crear sistemes que permeten facilitar al màxim la interacció dels conductors amb els aparells reguladors de les zones d’aparcament a través d’aplicacions per controlar i gestionar el temps d’aparcament.

Gestió pàrquings públics i privats

Els pàrquings, tant públics com privats, són una alternativa municipal a les zones d’estacionament regulat que no disposen de limitació horària. Presenten múltiples avantatges:
• Al no disposar de límit horari, els usuaris poden prolongar la seva estada als nuclis comercials, cosa que permet atraure visitants procedents d’altres zones urbanes.
• Aquests tipus d’aparcaments combinen places d’estacionament de pagament per fracció horària amb places de lloguer mensual o anual, cosa que assegura la ocupació i el rendiment de les zones d’estacionament.
Per als pàrquings oferim serveis de gestió, explotació i manteniment d’aparcaments en règim d’arrendament, concessió o propietat.

Senyalització Viària

Opcions Vials som experts en solucions de senyalització viària. Tenim la solució a qualsevol necessitat en senyalització horitzontal o vertical, i en general amb qualsevol tipus de treball relacionat amb la senyalització viària, realització de talls de carril, accessos, col·locació de barreres, etc.

Projectem, fabriquem, implementem i mantenim totes les senyals que es puguin necesitar en el àmbit de la administració pública i en el particular.